logo-black

اخبار

شرکت كشت و صنعت امام خميني(ره)

بازدید اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت امام خمینی(ره) از پروژه های در دست احداث دو کارخانه اسانس و کود فسفات

گزارش تصویری
1402-06-06 12:58:45

در تاریخ ششم مرداد ماه سال 1402 اعضای هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت امام خمینی(ره) در یک بازدید نیم روزی، از دو کارخانه اسانس و کود فسفات بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید مدیر پروژه  دو کارخانه، گزارشی از روند پیشرفت فیزیکی و آماده سازی برای راه اندازی کارخانه ها را به اعضای هیئت مدیره ارائه دادند.