آگهی مناقصه عمومی شماره 8-1-111-98

شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) در نظر دارد بازسازي سوييت هاي مهمانسراي خود را به پيمانكار و يا شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد . لذا متقاضيان مي توانند با در دست داشتن سوابق كاري مرتبط جهت دريافت اسناد مناقصه و ارايه پیشنهاد قيمت حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار این آگهی به نشانی : شوشتر – بخش شعیبیه – شركت کشت و صنعت امام خمینی (ره) – مدیریت بازرگانی- اداره قراردادها و امور پيمانكاري مراجعه و یا با تلفن هاي 5 الي33137094-061 و نمابر 33137097-061 تماس حاصل نمايند .
ضمناً هزینه چاپ آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه خواهد بود .
شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره)