تنديس واحد نمونه صنعت سبزلوح تقدير واحد نمونه صنعت سبز

خط مشي سيستم مديريت يكپارچه IMS

آگهی مناقصه عمومی شماره 8-1-111-98

شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) در نظر دارد بازسازي سوييت هاي مهمانسراي خود را به پيمانكار و يا شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد . لذا متقاضيان مي توانند با در دست داشتن سوابق كاري مرتبط جهت دريافت اسناد مناقصه و ارايه پیشنهاد قيمت حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار این آگهی به نشانی : شوشتر – بخش شعیبیه – شركت کشت و صنعت امام خمینی (ره) – مدیریت بازرگانی- اداره قراردادها و امور پيمانكاري مراجعه و یا با تلفن هاي 5 الي33137094-061 و نمابر 33137097-061 تماس حاصل نمايند .
ضمناً هزینه چاپ آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه خواهد بود .
شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره)
 

گواهي نامه ها و پروانه هاي عضويت شركت كشت و صنعت امام خميني ره

Karamoozi tahghigh RadioActive  IranCode Energy R&D 95 5S OHSAS18001  ISO14001 ISO9001 ISO9001